تمامی محصولات

لیست تمامی محصولات اینجا نمایش داده میشود

اورینگ سایز داخل 5
محصول در دو نوع NBR70 وسیلیکون میباشد ودربرابر حرارت وگرما وروغن مقاوم میباشد سایز 5 در ضخامت های مختلف:1.5/1.6/1.8/2/2.5
اورینگ سایز داخل6
محصول در دو نوع NBR70 وسیلیکون میباشد ودربرابر حرارت وگرما وروغن مقاوم میباشد سایز 6 در ضخامت های مختلف:1.7/1.8/1.9/2
پشت مهره
محصول ازنوع SBR میباشد و دربرابرگرما مقاوم وجهت آببندی سیال آب میباشد
کاسه نمد پکیجی بوش
در هر مکانیزم دارای سیالی میتوان از کاسه نمد برای عایق بندی و جلوگیری از نشت استفاده کرد.جنس کاسه نمد بوش از نوعNBR میباشد
اورینگ سایز داخل 7
محصول در دو نوع NBR70 وسیلیکون میباشد ودربرابر حرارت وگرما وروغن مقاوم میباشد سایز در ضخامت های مختلف:/2/2.5/3
اورینگ سایز داخل 8
اورینگ سایز داخل 8 محصول در دو نوع NBR70 وسیلیکون میباشد ودربرابر حرارت وگرما وروغن مقاوم میباشد سایز در ضخامت های مختلف:/2/2.5/3
اورینگ سایز داخل 9
محصول در دو نوع NBR70 وسیلیکون میباشد ودربرابر حرارت وگرما وروغن مقاوم میباشد سایز 9 در ضخامت های مختلف:2/2.5
اورینگ سایز داخل 10
محصول در دو نوع NBR70 وسیلیکون میباشد ودربرابر حرارت وگرما وروغن مقاوم میباشد سایز 10در ضخامت های مختلف:1.5/1.6/2.2/2.3/2/2.5
اورینگ سایز داخل 11
محصول در دو نوع NBR70 وسیلیکون میباشد ودربرابر حرارت وگرما وروغن مقاوم میباشد سایز 11 در ضخامت های مختلف:/2/2.5/3
اورینگ سایز داخل 12
محصول در دو نوع NBR70 وسیلیکون میباشد ودربرابر حرارت وگرما وروغن مقاوم میباشد سایز 12 در ضخامت های مختلف:/3/2/2.5
اورینگ سایز داخل13
محصول در دو نوع NBR70 وسیلیکون میباشد ودربرابر حرارت وگرما وروغن مقاوم میباشد سایز 13در ضخامت های:2/2.5/
اورینگ سایز داخل 14
محصول در دو نوع NBR70 وسیلیکون میباشد ودربرابر حرارت وگرما وروغن مقاوم میباشد سایز 14در ضخامت های مختلف:/2/2.5/1.5/2.2
اورینگ سایز داخل 15
محصول در دو نوع NBR70 وسیلیکون میباشد ودربرابر حرارت وگرما وروغن مقاوم میباشد سایز 15در ضخامت های:2/2.5/3
اورینگ سایز داخل 16
محصول در دو نوع NBR70 وسیلیکون میباشد ودربرابر حرارت وگرما وروغن مقاوم میباشد سایز 16در ضخامت های:2/2.5/3
اورینگ سایز داخل 17
محصول در دو نوع NBR70 وسیلیکون میباشد ودربرابر حرارت وگرما وروغن مقاوم میباشد سایز 17 در ضخامت های مختلف:1.5/2/2.5/2.2/4/3/3.5
اورینگ سایز داخل 18
محصول در دو نوع NBR70 وسیلیکون میباشد ودربرابر حرارت وگرما وروغن مقاوم میباشد سایز 18 در ضخامت های مختلف:2/2.5/3/3.5
اورینگ سایز داخل 19
محصول در دو نوع NBR70 وسیلیکون میباشد ودربرابر حرارت وگرما وروغن مقاوم میباشد سایز 19 در ضخامت های مختلف:2/2.5/3.2
اورینگ سایز داخل 20
محصول در دو نوع NBR70 وسیلیکون میباشد ودربرابر حرارت وگرما وروغن مقاوم میباشد سایز 13در ضخامت های:2/2.5/3.5/