تمامی محصولات

لیست تمامی محصولات اینجا نمایش داده میشود

اورینگ سایز بی نهایت ویرایش شده
مقاوم در برابر سایش و روغنهای معدنی و گریس ها و حرارت
اورینگ سایز ۲۰
مقاوم در برابر سایش و روغنهای معدنی و گریس ها و حرارت
اورینگ سایز ۱۰
مقاوم در برابر سایش و روغنهای معدنی و گریس ها و حرارت
اورینگ سایز ۶۰
مقاوم در برابر سایش و روغنهای معدنی و گریس ها و حرارت
اورینگ سایز ۸۰
مقاوم در برابر سایش و روغنهای معدنی و گریس ها و حرارت
اورینگ سایز ۲۵
مقاوم در برابر سایش و روغنهای معدنی و گریس ها و حرارت
اورینگ سایز ۱۵
مقاوم در برابر سایش و روغنهای معدنی و گریس ها و حرارت
اورینگ سایز ۴۶
مقاوم در برابر سایش و روغنهای معدنی و گریس ها و حرارت
اورینگ سایز ۷۰
مقاوم در برابر سایش و روغنهای معدنی و گریس ها و حرارت
اورینگ سایز ۳۲
مقاوم در برابر سایش و روغنهای معدنی و گریس ها و حرارت
محصول تست
توضیحات محصول تست 02