واشر

واشرهای لاستیکی معمولا ازجنس SBR بوده ودر برابر سیالات آبی وغیر اسیدی وحرارت مقاوم میباشد

پشت مهره
محصول ازنوع SBR میباشد و دربرابرگرما مقاوم وجهت آببندی سیال آب میباشد